0989665405


Quy trình đăng ký

Đăng ký kiểm tra xếp lớp

100%

GIẢNG VIÊN BẢN NGỮ

7,000

HỌC VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

98%

HỌC VIÊN HÀI LÒNG

We don’t aim to be the biggest

JUST THE BEST!

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các khoá học tại Queen Mary được thiết kế và xây dựng bởi chính đội ngũ giảng viên tại Queen Mary lấy học viên làm trung tâm, thiết kế khoá học cá nhân hoá, hiệu quả giúp học viên đạt được mục tiêu điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.